De kunstenaar

Ino de kunstenaar

Ik toon mijn werelden

Als kind

Ik moet vier jaar geweest zijn. Ik mocht naar school. Stoer om alleen naar school te lopen. Een kleuter alleen op pad. Nu niet voorstelbaar, toen wel. Er zullen wel zussen op de achtergrond aanwezig geweest zijn. Met mijn moeder oefende ik de route. Er moest een straat overgestoken worden, daar was een verkeerslicht. Niet door rood lopen is er toen wel ingeprent. Ik maakte een zelfportret bij dat verkeerslicht.  Die tekening heb ik nog en toont mijn kijk op de wereld. 

Als kind zat ik onder de tafel in de woonkamer te tekenen. Ik had mijn eigen 'holletje' en zat toch midden in de wereld. In de huiskamer gebeurde het. Ik kon op een afstandje de wereld vol met mijn zeven zussen, twee broers, mijn vader en mijn moeder observeren. Ik tekende die wereld, ik tekende wat ik had meegemaakt. Mijn moeder was nieuwgierig en ik moest haar vertellen. 

Ik moet een vrolijk kind geweest zijn, die altijd met de handen bezig was, ... ik was ook een beetje raar; ik was heel slim en tegelijkertijd heel naïef, ik was heel snel en tergend traag, ik was heel lief en kon gemeen plagen, was klassevertegenwoordiger  maar had maar weinig vrienden, ..., ik verenigde uitersten. 'Kunstenaar' zeiden ze toen al. Helaas, ik mocht van mijn vader niet naar de kunstacademie, 'Daar was geen droog brood mee te verdienen'. Die academie deed ik uiteindelijk naast mijn onderwijsbaan toch. 

De werkelijkheid achter de werkelijkheid

Mijn vrouw en ik reisden veel. Reizen dwingen tot het maken van nieuwe betekenissen, nieuwe kaders. Verhalen komen in een ander daglicht. De wereld is niet te vangen in één waarheid. Er zijn zoveel waarheden en binnen die waarheden maak je keuzes, wordt je gekozen. Het is niet altijd uit weelde. De wereld achter de werkelijkheid is boeiend te onderzoeken. Verhalen horen, verhalen vertellen. Ook de niet leuke, wrede of bittere.

De wereld inspireert, kinderen inspireren, studenten inspireren, ...  'Meester... gauw kijken ...damus op hoge hakken' Ik kijk naar buiten een reiger wandelt langs. Ik hoef het beeld alleen nog maar te maken. 

Drang van binnen

Overal zie ik beelden. In mijn hoofd kan alles. Ik kan niet niet verbeelden. Ik teken altijd en overal. Ik notuleer bijvoorbeeld vergaderingen in tekening. In mijn notulen is ook de sfeer zichtbaar, de onderlinge verhoudingen en alles wat in mijn hoofd voorbijkomt. Dan speel ik met beelden, dan druk ik mijn stempel, dan vertel ik verhalen. Voor degenen die mijn werk kunnen lezen ben ik een open boek.

Ik kon van mijn noodzaak tot verbeelden mijn beroep maken; kunstenaar en kunstmeester. Met kinderen en later studenten al verbeeldend de wereld verkennen. Een prachtige combinatie van beroepen; elkaar inspirerend.

Als ik in mijn atelier aan het werk ben, vergeet ik de tijd. Ik ga in het werk en zit in een flow. Ik speel, geniet en ontdek. 

 

Ino the artist
I show my worlds
 
As a child
I must have been four years old. I was allowed to go to school. Tough to walk to school alone. A toddler on the road alone. Impossible now. There must have been sisters in the background. I practiced the route with my mother. There was a street to cross, there was a traffic light. Not walking through a red light was imprinted at the time. I made a self-portrait at that traffic light. I still have that drawing and it shows my view of the world.
As a child I sat drawing under the table in the living room. I had my own 'hole' and was still in the middle of the world. It happened in the living room. From a distance I could observe the world full of my seven sisters, two brothers, my father and my mother. I drew that world, I drew what I had experienced. My mom was curious and I had to tell her.
 
I must have been a cheerful child, always busy with my hands, ... I was also a bit strange; I was very smart and very naive at the same time, I was very fast and painfully slow, I was very sweet and could tease, I was a class representative  but had few friends, ..., I united extremes. They already said 'artist' back then. Unfortunately, my father did not allow me to go to the art academy, 'I couldn't earn a dry living from that'. In the end, I did that academy alongside my teaching job.
 
The reality behind the reality
My wife and I traveled a lot. Traveling forces us to create new meanings, new frames. Stories come in a different light. The world cannot be captured in one truth. There are so many truths and within those truths you make choices, you are chosen. It's not always out of luxury. The world behind reality is fascinating to explore. Hear stories, tell stories. Also the not nice, cruel or bitter ones.
The world inspires, children inspire, students inspire, ...  'Master... quick look...a lady on high heels' I look outside a heron walks by. I just need to make the image.
 
Urge from within
I see images everywhere. Everything is possible in my head. I can can't imagine. I draw anytime, anywhere. For example, I take minutes of meetings in drawing. In my minutes, the atmosphere is also visible, the mutual relationships and everything that passes in my head. Then I play with images, then I make my mark, then I tell stories. For those who can read my work I am an open book.
I could make my need for imagination my profession; artist and art master. Exploring the world imaginatively with children and later students. A wonderful combination of professions; inspiring each other.
When I'm working in my studio, I forget about time. I go to work and I'm in a flow. I play, enjoy and discover.
 
Versie 2023

 

Webwinkel

vol met mijn werk

https://www.inodegroot.com

 

Exposities

2023 Dresden

2023 Leiden

2023 Brussel

2023 Zürich

2023 Munchen 

2023 Malmö

2023 Mainz

2023 Antwerpen

2023 Parijs

2023 Porto

2023 Keulen

2023 Luxemborg

2023 Düsseldorf

2023 Praag

2022 Mainz

2022 Beelden 'Bijenakker' Odijk.

2022 Dresden

2022 Munchen

2022 Malmö

2022 Londen

2022 Düsseldorf

2022 Bordeau

2022 Straatsburg

2021 Praag

2021 Zurich

2021 Brussel

2021 Antwerpen

2021 Leiden

2021 Parijs

2021 Keulen

2021 Dresden

2021 Batumi, Georgië

2021 Luxenburg

2021 Rotterdam

2021 Leiden

2021 Stockholm 

2021 Dubai 

2020 Atelierroute Utrecht (‘Kunstliefde’)

2018 ‘Poorten van Reijmerstock’  Reijmerstock

2018 Tuin Rijnhuizen Buitengewoon 

2016 Atelierroute Utrecht (‘Kunstliefde’)

2016 Tuin Rijnhuizen Buitengewoon 

2016 Kasteel ‘Rijckholt’ Gronsveld 

2015 Galerie ‘De Etalage’ Schagen 

2015 Kasteel ‘Rijckholt’ Gronsveld 

2015 De bloemenmarkt, Janskerkhof Utrecht (een jaar alle zaterdagen)

2015 Shop gallery ‘Winegum’ Utrecht

2015 Shop gallery ‘Veltman & Liesting’ Utrecht

2014 ‘Poorten van Reijmerstock’  Reijmerstock

2014 ‘Beeld in Tuin’ Anna Paulowna. 

2014 Shop gallery Paul van Dille Utrecht

2014 Living gallery 

2013 Living gallery

2001 Centrale bibliotheek Utrecht 

2001 Botanische tuin, (Galerie ‘Trans-arte') Utrecht 

2001 Afstudeertentoonstelling HKU, jaarbeurs Utrecht 

2001 ‘Academie’ galerie, Utrecht 

2000 Stadsschouwburg, Utrecht 

2000 Pieterskerk, Leiden 

2000 Galerie ‘Trans-arte’, Utrecht 

2000 Pieterskerk, Leiden

2000 Zomertentoonstelling genootschap ‘Kunstliefde’, Utrecht

1999 Stadsschouwburg, Utrecht

1999 Revalidatiecentrum ‘De Hoogstraat’, Utrecht

1998 Zomertentoonstelling genootschap ‘Kunstliefde’, Utrecht

1997 Galerie ‘ ’t Huys Dever’, Lisse

1997 Atelier route, Utrecht

1997 ‘Gooi art fair’, Baarn

1996 Galerie ‘Sparrendam’, Hoevenlaken

1996 ‘Haarlemse kunstmanifestatie’, Haarlem

1996 Buitenhuis ‘Sparrendaal’, Driebergen-Zeist

1995 solo: ‘’t Rechthuis’, Nieuwkoop

1995 ‘Elisabeth’ ziekenhuis, Amersfoort

1995 ‘De Flint’, Amersfoort

1995 Kasteel ‘Nemerlaer’, Haaren

1995 Centrale bibliotheek Utrecht

1995 ‘Total art fair’, Breda

1994 solo: Galerie ‘Nu’, Castricum

1994 ‘City art gallery’, Haarlem

1994 Atelierroute Utrecht

1994 ‘De Flint’, Amersfoort

1994 ‘Haarlemse kunstmanifestatie’, Haarlem

1994 Kasteel ‘Ammersoyen’, Ammerzoden

1993 ‘Expositiehuis’ Den Ham

1993 ‘Galerie zonder kader’, Winterswijk

1993 Galerie ‘Trans-arte’, Utrecht 

1993 ‘De Flint’, Amersfoort

1993 ‘De Zeeuwse kunstmanifestatie’, Goes

1993 Kasteel ‘Limbricht’, Sittart 

1993 ‘Koetshuis’ kasteel ‘Groeneveld’, Baarn

1992 Stichting ‘Kunstsalon’, Utrecht

1992 ‘Salon des refuses’, Utrecht

1992 ‘City Gallery’, Yokohama, Japan

1992 Huis ‘Bergh’, ’sHeerenberg

1987 Galerie ‘Vernissage’, Zeist