Geduldig tekenwerk

Geduldig tekenwerk 

Elke tekening is een ordening van gedachten, emoties en ervaringen. Het is een wisselwerking; ik orden en teken - ik teken en order. Het is de wereld begrijpelijk en inzichtelijk maken; zowel de interne als de externe wereld. Pen en inkt.

Nieuwsgierig? Kom kijken in mijn atelier 

of bezoek mijn

webshop

https://www.inodegroot.com

Patient drawing work

Each drawing is an arrangement of thoughts, emotions and experiences. It's a trade-off; I order and sign - I sign and order. It is making the world understandable and insightful; both the internal and the external world. Pen and ink.

Zee

Als kind werd ik eens van tafel gestuurd. Ik moest mijn eten in de keuken opeten. Ik ging op de grond naast de wasmachine zitten en zat in de kombuis door het ronde raam naar de eindeloze zee te kijken: de eeuwigheid in: het water, de zee, de oneindige krachten.

Sea

As a child I was once sent off the table. I had to eat my food in the kitchen. I sat down on the floor next to the washing machine and sat in the galley looking through the round window at the endless sea: into eternity: the water, the sea, the infinite powers.


Landschappen

Met mijn vrouw die vloeiend Chinees spreekt, trok ik door Azië, Europa, Noord Afrika.  Met zijn tweetjes naar die plekken die nog 'niet' ontdekt waren dwars door woestijnen, bergen, oerwouden ... achter elke bocht kon de adem stokken; tranen in de ogen zo mooi. Het besef dat we 'voorbijgangers' zijn.

Landscapes

With my wife who speaks fluent Chinese I traveled through Asia, Europe, North Africa. The two of us to those places that had not yet been discovered 'until' across deserts, mountains, jungles ... behind every bend the breath could catch; tears in the eyes so beautiful. The realization that we are 'passers-by'.


Werelden 

Tijdens onze reizen kwamen we heel veel aardige, vriendelijke, bijzondere mensen tegen. Mensen die nieuwsgierig naar ons waren, mensen die bezorgd om ons waren, mensen die ons zo veel gaven ...  Tijdens onze reizen kwamen we zo onszelf tegen, zagen we onszelf in de spiegel... Wat een rijkdom aan inzichten hebben wij verworven tijdens onze reizen.

Worlds

During our travels we met a lot of nice, friendly, special people. People who were curious about us, people who cared about us, people who gave us so much ...  During our travels we encountered ourselves, saw ourselves in the mirror... What a wealth of insights we have acquired during our travels.


Bomen

Als bomen zouden kunnen vertellen. Bomen die vele mensengeneraties leven en alles meemaken en in hun houten geheugen opslaan. 'Het mythagowoud' en de boeken van Donaldson 'De kronieken van Thomas Covernant' ...  'De boom  van de wijsheid' die in veel tradities een rol spelen.

Op mijn dakterras staan bonsaibomen en palmen.

Trees

If trees could tell. Trees that live for many generations of people and experience everything and store it in their wooden memory. 'The mythago forest' and Donaldson's books 'The chronicles of Thomas Covernant' ... 'The tree of wisdom' which play a role in many traditions.

There are bonsai trees and palms on my roof terrace.


Dromen

Als ik wakker wordt herinner ik me geen dromen. Pas als ik teken komen de dromen in mijn gedachten terug. Beelden roepen beelden op, er is een verwantschap, een relatie. Die verwantschap onderzoeken is noodzakelijk; er ontstaan andere, nieuwe logische verbanden.

Dreams

When I wake up I don't remember dreams. Only when I draw do the dreams come back to my mind. Images conjure up images, there is a relationship, a relationship. Investigating that relationship is necessary; other, new logical connections arise.


Steden

Wat ik meenam uit Londen, Parijs, Bratislava, Sophia, Caïro, Marrakesh, Moskou, Lisabon, Pingyao,  ... We bezochten steden en slenterden heerlijk samen door de straten en straatjes... zonder route, daar waar onze voeten gingen. Zo snoven wij verhalen op.

Towns

What I brought with me from London, Paris, Bratislava, Sophia, Cairo, Marrakesh, Moscow, Lisbon, Pingyao, ... We visited cities and strolled through the streets and alleys together... without a route, where our feet went. This is how we sniffed out stories.


Boeken

Lezen is reizen in jouw hoofd. Een goed (strip)boek neemt je mee. De verhalen blijven in mijn hoofd achter en verbinden zich. IJdel kreeg een heel belangrijke plek in mijn denken. 'De stip' toont voor mij het fundament van onderwijs. De robot verhalen van Asimov geven richting.

Books

Reading is traveling in your head. A good (comic) book takes you along. The stories stay in my head and connect. Vain got a very important place in my thinking. For me, 'The dot' shows the foundation of education. Asimov's robot stories provide direction.


Naakt

Er is niet perse een aanleiding. Het is mijn nieuwsgierigheid in het naakte bestaan. Tekenen is als contact maken. Samen zijn.

Nude

There isn't necessarily a reason. It is my curiosity in naked existence. Drawing is like making contact. Being together.