Op het Nieuws

Een drang van binnen

Eenmaal een richting te pakken dan gaat het schilderen van zelf. Dan is er een drang van binnen. Een richting kan een onderwerp zijn, een drager, een materiaal. Het volkskrantmagazine is een voorbeeld van een drager. Over de tekst en foto's een porttret.  De volkskrant is ook een voorbeeld van een drager. Eerst tekenend en later op zoek naar het nieuws. Inkt is een van mijn favoriete materialen. Onderwerpen gaan altijd over mijzelf in de wereld. Zowel de tastbare wereld als de wereld achter de werelden. 

An urge within

Once you get a direction, painting goes by itself. Then there is an urge within. A direction can be a subject, a carrier, a material. The Volkskrant magazine is an example of a carrier. A portrait about the text and photos. The Volkskrant is also an example of a carrier. First drawing and later looking for the news. Ink is one of my favorite materials. Topics are always about myself in the world. Both the tangible world and the world beyond the worlds.

 

21 MEI
2023

magazine 2 350.jpg

0
Download

Showing 0 Comment


Volkskrant schilderingen
 
Elke ochtend valt de papieren krant op de deurmat. Het nieuws is dagelijks en belangrijk en tegelijkertijd vluchtig. Er zijn indrukwekkende gebeurtenissen. Excuses voor wreed onrecht in het verleden, moorden op journalisten en advocaten, water dat zich niet laat temmen, de dreiging uit het buitenland ... Ik zocht ca. 100 maal sferen, patronen, verbindingen, gezichtspunten die de basis vormen van die ene gebeurtenis, dat ene verhaal, dat ene artikel: daarmee eigen ik het nieuws mij toe.
 

Volkskrant paintings

Every morning the paper newspaper falls on the doormat. The news is daily and important and at the same time fleeting. There are impressive events. Apologies for cruel injustices in the past, murders of journalists and lawyers, water that cannot be tamed, the threat from abroad ... I searched about 100 times atmospheres, patterns, connections, viewpoints that form the basis of that one event , that one story, that one article: with that I appropriate the news.


'Mooi dood liggen'

Die ene moord op een journalist raakte me diep. Ik las toevalliger net een boek over een journalist die om te ontkomen aan een moordaanslag 'mooi dood moest liggen' : zijn eigen dood in scene gezet. Doodgaan als de essentie. Het ene dat constant zal zijn. Een reeks van zo'n 30 kleine schilderingen ontstond op het meest kwetsbare papier dat ik had, rijstpapier.

'Lying nicely dead'

That one murder of a journalist touched me deeply. Coincidentally, I just read a book about a journalist who, in order to escape an assassination attempt, 'had to lie nicely dead': his own death staged. To die as the essence. The one that will be constant. A series of about 30 small paintings was created on the most fragile paper I had, rice paper.


'Die ene'

De krant bleef in eerste instantie de drager. In het verhaal van Donaldson 'de kronieken van Thomas Covernet' heeft 'die ene boom' een belangrijke rol. IJdel komt voort uit die ene ... . Kranten papier werd vervangen door papier met die unieke eigenschappen. 

'That one'

The newspaper initially remained the carrier. In Donaldson's story 'The Chronicles of Thomas Covernet', 'that one tree' plays an important role. Vain springs from that one…. Newspaper paper was replaced by paper with those unique properties.