Zoeken naar Goya

Zoeken naar Goya 

Het werk van Francisco Goya (1746-1828) over de oorlog is gruwelijk en helaas actueel. Hij etste in meer dan 80 koperplaaten de wreedheden, de honger, het na-oorlogse bewind. Wat maakt het dat juist dit werk mij aantrekt? 

Nieuwsgierig? Maak een afspraak om mijn atelier te bezoeken

of bezoek mijn

webshop

https://www.inodegroot.com

Search for Goya

The work of Francisco Goya (1746-1828) about the war is gruesome and unfortunately topical. He etched in more than 80 copper plates the atrocities, the hunger, the post-war regime. What makes this particular work attract me?

 

23 MRT
2021

noodlot

0

Comments are closed.

Noodlot

Het gebeurt gewoon: de gruwelen van de oorlog dichtbij. De bliksem slaat vol in, verkeerde tijd en een verkeerde plek. Het is voorbij. Er blijft niets meer van je over dan een leeg masker. De wrede dood haalde je, niet de zachte of de oude. De wrede die het leuk vindt dat er lijden is, pijn. 

Fate

It just happens: the horrors of war close by. Lightning strikes, wrong time and wrong place. It is over. There is nothing left of you but an empty mask. The cruel death took you, not the gentle one or the old one. The cruel one who likes that there is suffering, pain.


Verwaaid

Verkeerde plek en tijd en mogelijk verkeerde vrienden. Het lukt je niet meer, je bent het spoor kwijt. Er is geen rust. Het is niet uit weelde dat je over straat zwerft, het is niet uit weelde dat je vlucht, het is niet uit weelde dat je in de war bent...  Misschien zijn er verkeerde keuzes gemaakt. wees mild, oordeel niet te snel.

Windblown

Wrong place and time and possibly wrong friends. You can't do it anymore, you've lost track. There is no rest. It is not from luxury that you roam the streets, it is not from luxury that you flee, it is not from luxury that you are confused...  Perhaps wrong choices have been made. be gentle, don't judge too quickly.


Spinsels

Mijn dierbaar brein. Geniet het denken, het dromen, de gedachten.  Daar in mijn brein is van mij alleen. Ik hoef ze niet te delen. Niemand kan ze afnemen. Mijn dierbare denksels, veilig in mijn hoofd. Daar wordt mijn universum gebouwd, daar is alles mogelijk. Daar is liefde. Alles is liefde. Geen angst, geen pijn, dat is buiten mij. Spinsels bewaak mij! 

Spiders

My precious brain. Enjoy the thinking, the dreaming, the thoughts. There in my brain is mine alone. I don't have to share them. No one can take them away. My precious thoughts, safe in my head. That's where my universe is being built, that's where everything is possible. There is love. Everything is love. No fear, no pain, that's beyond me. Spiders guard me!


Schoonheid

Het is niet wat het lijkt. kijk verder dan je neus lang is, laat je niet afschikken. Oordeel niet zo snel... Voel het kloppen, het stromen, het bewegen, het gaan en het ontgaan. Hoor de stille muziek. Terug naar de bron. Terug naar het begin, de oorsprong.

Beauty

It's not what it seems. look beyond your nose, don't be put off. Don't be so quick to judge... Feel the throbbing, the flowing, the moving, the going and the passing. Hear the silent music. Back to the source. Back to the beginning, the origin.

 

Versie 2023